Movicon SCADA
64 I/O byte Runtime Lite Scada License

$784.29 + VAT
$871.43 + VAT

Movicon SCADA
128 I/O byte Runtime Lite Scada License

$1,154.95 + VAT
$1,283.28 + VAT

Movicon SCADA
64 I/O byte Runtime Pro Scada License

$1,063.63 + VAT
$1,181.81 + VAT

Movicon SCADA
128 I/O byte Runtime Pro Scada License

$1,643.79 + VAT
$1,826.43 + VAT

Runtime SCADA
50 Tag Runtime Movicon Next SCADA Licence

$859.50 + VAT
$955.00 + VAT

Runtime SCADA
100 Tag Runtime Movicon Next Scada License

$1,181.81 + VAT
$1,313.12 + VAT
1