Movicon SCADA
64 I/O byte Runtime Lite Scada License

$784.27 + VAT
$871.41 + VAT

Movicon SCADA
128 I/O byte Runtime Lite Scada License

$1,154.91 + VAT
$1,283.24 + VAT

Movicon SCADA
64 I/O byte Runtime Pro Scada License

$1,063.60 + VAT
$1,181.77 + VAT

Movicon SCADA
128 I/O byte Runtime Pro Scada License

$1,643.74 + VAT
$1,826.38 + VAT

Runtime SCADA
50 Tag Runtime Movicon Next SCADA Licence

$859.47 + VAT
$954.97 + VAT

Runtime SCADA
100 Tag Runtime Movicon Next Scada License

$1,181.77 + VAT
$1,313.08 + VAT
1