Movicon SCADA
64 I/O byte Runtime Lite Scada License

$766.94 + VAT
$852.16 + VAT

Movicon SCADA
128 I/O byte Runtime Lite Scada License

$1,129.40 + VAT
$1,254.89 + VAT

Movicon SCADA
64 I/O byte Runtime Pro Scada License

$1,040.10 + VAT
$1,155.67 + VAT

Movicon SCADA
128 I/O byte Runtime Pro Scada License

$1,607.43 + VAT
$1,786.03 + VAT

Runtime SCADA
50 Tag Runtime Movicon Next SCADA Licence

$840.48 + VAT
$933.87 + VAT

Runtime SCADA
100 Tag Runtime Movicon Next Scada License

$1,155.67 + VAT
$1,284.07 + VAT
1