Movicon SCADA
64 I/O byte Runtime Pro Scada License

$1,003.01 + VAT
$1,114.46 + VAT

Movicon SCADA
128 I/O byte Runtime Pro Scada License

$1,550.11 + VAT
$1,722.34 + VAT

Movicon SCADA
64 I/O byte Runtime Lite Scada License

$739.59 + VAT
$821.77 + VAT

Movicon SCADA
128 I/O byte Runtime Lite Scada License

$1,089.13 + VAT
$1,210.14 + VAT

Runtime SCADA
50 Tag Runtime Movicon Next SCADA Licence

$810.51 + VAT
$900.57 + VAT

Runtime SCADA
100 Tag Runtime Movicon Next Scada License

$1,114.46 + VAT
$1,238.29 + VAT
1